Poleńka

156 tekstów – auto­rem jest Po­leńka.

Oddalenie

Gdy zbliżymy się
na od­ległość palców, tych sa­mych,
którym nie będzie da­ne się spleść.
Wte­dy upew­nię się,
że nic już nie zburzy granicy,
którą będzie trwa­nie
w bo­les­nym oddaleniu… 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 18 marca 2018, 21:37

***

I zno­wu prze­konałam się,
że naj­piękniej­sze wier­sze
pisze sa­mo życie.

Os­tatnio jest to krótka for­ma,
zwięzła, moc­na i poruszająca
– Two­je imię… 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 17 marca 2018, 12:49

Pamiętam

Pa­miętam Cię twardą i su­rową,
gdy nie­wzruszo­na łajałaś prze­jaw
każde­go nieposłuszeństwa.

Pa­miętam Two­je śmiałe kroki
i słowa, które jak nóż pot­ra­fiły ciąć
nad­wrażli­wy umysł.

Pa­miętam mój gniew, w którym 
zas­tygłam na la­ta, i dumę, która
umac­niała ciało.

Pa­miętam mo­je zdzi­wienie, gdy
uj­rzałam Cię kruchą, uzależnioną
od ludzi wokół.

Dziś – kiedy odeszłaś – pa­mięć
stała się bo­les­nym ciężarem. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 14 sierpnia 2015, 09:25

* * *

Są namiętności,
które nig­dy nie po­win­ny
się na­rodzić.

Bękar­ty przeszłości
ob­rzydzają mi teraźniejszość.

Ilek­roć pat­rzę w siebie
widzę ich twarze

– po­wykręca­ne
w poczu­ciu wi­ny,
zaw­stydzo­ne
swoją słabością.

Przyk­ro mi,
że tak się stało
– mówisz…

Mnie bardziej. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 11 sierpnia 2015, 15:20

Sa­mot­ność najgłośniej wyb­rzmiewa... w te­lefo­nie, który nie dzwoni. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 października 2014, 13:04

* * *

W gry­masie bólu
zas­tygła, spa­raliżowała ją 
wiz­ja czar­nych myśli.

Próbo­wała.
Ale bała się iść --
sa­ma.

Jej duch
moc­no nieza­har­to­wany
od­ma­wiał posłuszeństwa.

Bra­kowało od­wa­gi.
Słabła.

Chciała uwol­nić się
z uścis­ku je­go ręki, ale tyl­ko
moc­niej za­cis­kała pięść. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 sierpnia 2014, 13:37

Is­tnieją ludzie, o których ma­wia się, że mieli wszys­tko. Cza­sem za mało, by chciało się żyć... I kiedy sa­mi od­chodzą, wówczas opa­da kur­ty­na po­zorów, zos­ta­je na­gi ból i samotność. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 sierpnia 2014, 16:43

* * *

Na niektóre rzeczy
cze­kasz, użyźniając glebę
pod ich spełnienie:
czy­nami, łza­mi, mod­litwą.

I kiedy przychodzą,
po­winieneś się cieszyć.
Nie pot­ra­fisz.

Bo niektóre rzeczy
są zwyczaj­nie spóźnione,
mają datę przy­dat­ności,
po której przek­rocze­niu
nie sma­kują już słodko. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 19 czerwca 2014, 22:46

* * *

Tęskniłam za miłością
i wyob­rażałam so­bie jej twarze.

Biegły lata

-- a ona wciąż
zmieniała oczy i us­ta,

były więc chmur­ne,
które pieściły moc­no

i te, co nieśmiało łypały
spod po­wiek, kradnąc w lo­cie
pocałunki...

Tęskniłam za miłością dopóty,
dopóki nie przyb­rała wyrazu
Two­jej twarzy. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 29 maja 2014, 17:17

Nie bolą nas zmiany, ale to, że zos­ta­wiamy za sobą ludzi i miej­sca, które już zdążyliśmy poznać. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 kwietnia 2014, 17:03
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Poleńka

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

7 maja 2018, 12:07Poleńka sko­men­to­wał tek­st ***

20 kwietnia 2018, 19:33fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

22 marca 2018, 13:12Poleńka sko­men­to­wał tek­st Oddalenie

19 marca 2018, 08:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Oddalenie

18 marca 2018, 21:37Poleńka do­dał no­wy tek­st Oddalenie

18 marca 2018, 21:30Poleńka sko­men­to­wał tek­st ***

17 marca 2018, 14:24Cris sko­men­to­wał tek­st ***

17 marca 2018, 12:49Poleńka do­dał no­wy tek­st ***

14 sierpnia 2015, 11:32Poleńka sko­men­to­wał tek­st Pamiętam

14 sierpnia 2015, 10:49Alfa Cen­tauri sko­men­to­wał tek­st Pamiętam